OBVESTILO: V petek, 21.6.2024, je podjetje Metrob ZAPRTO. Vabljeni v spletno trgovino www.metrob.si, ki deluje nemoteno - vsa spletna naročila bomo odpremili po 24.6. 2024. Hvala za razumevanje.
Moj račun  
Košarica

V košarici ni izdelkov.

Splošni prodajni pogoji METROB d.o.o.

Verzija: 3.1.2024

1. Splošno

Splošni prodajni pogoji določajo ureditev medsebojnih obveznosti in pravic med METROB d.o.o., mednarodna trgovina in storitve, Začret 20A, 3202 Ljubečna (prodajalec) in njegovimi partnerji pri poslovanju (kupci). V vsakokrat veljavni različici veljajo za vse poslovne dogovore.

S sprejemom ponudbe, sklenitvijo pogodbe, vsakokratno oddajo naročila, ali na katerikoli drug, obojestransko sprejemljiv način kupoprodaje kupec te Splošne prodajne pogoje sprejema in se z njimi v celoti strinja.

Splošni prodajni pogoji se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnjujejo. Vsaka verzija je posebej datirana in velja do njenih sprememb ter nadomešča predhodne.

Če se Splošni prodajni pogoji spremenijo tako, da bistveno vplivajo na zatečeno poslovno razmerje, bo kupec o tem obveščen v pisni obliki (obvestilo). Spremembe stopijo v veljavo v roku 7 dni. Če se kupec s spremembami ne strinja, lahko ugovarja v pisni obliki v roku 7 dni od prejema obvestila. Morebitne posledične izjemne spremembe Splošnih prodajnih pogojev so veljavne izključno s pisno potrditvijo prodajalca. V kolikor nastopijo, imajo enkratno veljavo in ne vplivajo na veljavnost preostalih določb v Splošnih prodajnih pogojih.

Prodajalec si pridržuje neomejene lastninske in avtorske pravice za vse lastne pisne in slikovne izdelke fizične in nefizične narave – tudi v elektronski obliki. Dokumenti so lahko dostopni tretjim osebam le s predhodnim pisnim soglasjem. V last kupca preidejo z naročilom predmetnega blaga, sicer avtomatično podlegajo brezplačnemu vračilu.
Risbe, fotografije, vzorci in druge podobne informacije prejete od kupca, preidejo v brezplačno last in poslovno uporabo prodajalca z njihovim prejemom.

Pod »odškodninske zahtevke« sodijo tudi povračila stroškov, nastalih zaradi kršenja določil kupoprodajnega razmerja.

»Storitve« opisujejo celotno blago in storitve prodajalca.

2. Sklenitev kupoprodajnega razmerja

Pogodba o kupoprodaji nastane:

  •  ko kupec odda prodajalcu pisno naročilo, prodajalec pa ga pisno potrdi ali dobavi blago/storitev in izstavi račun. Za obojestranski preklic brez obvez velja 24 urni pisni odpovedni rok.
  • ustni ali telefonski dogovor je sklenjen, ko je s strani prodajalca potrjen v pisni obliki. V kolikor pisna potrditev naročila izostane, je kupoprodajni dogovor potrjen z dobavo blaga ali izvedbo storitve in izstavitve računa zanj.

V kolikor ni opredeljeno drugače, je veljavnost ponudb prodajalca največ 5 delovnih dni. V tem času si prodajalec pridržuje pravico predčasnega preklica ponudbe za vsa še nepotrjena naročila.

3. Prodajni pogoji, dostava in reklamacije

Prodajni pogoji so sestavni del cenikov METROB d.o.o. v vsakokrat veljavni verziji.

Dostava blaga podlega v Republiki Sloveniji veljavnim določilom za prevoz nevarnega blaga in INCOTERM določilom mednarodnih trgovskih klavzul.

V kolikor s posamičnimi prodajnimi pogoji ni določeno drugače, se privzema kot standardna pariteta cen EXW – skladišče METROB, Kidričeva 38, 3000 Celje.

Prevzemi blaga se izvajajo v objavljenem delovnem času prodajalca.

Rok za lasten prevzem naročenega blaga je največ 5 delovnih dni po obvestilu o razpoložljivosti za prevzem.

V kolikor prevzem ni izveden, niti ni pisnih pojasnil s strani kupca, se naročilo avtomatično stornira, prejeto predplačilo pa vrne kupcu.

Če stranka s prevzemom blaga zamuja, se lahko skladiščenje blaga dogovorno in na stroške kupca tudi podaljša.

Cena skladiščenja znaša 3,0 EUR na dan na paletno mesto.

V kolikor kupec naročenega blaga tudi po pretečenem podaljšanju roka ni prevzel,  je prodajalec upravičen predmetno blago prodati tretjim, ali ga dostaviti kupcu na njegove stroške in tveganje, kupca pa bremeniti za nastale stroške (odškodninski zahtevek).

Če v pisni obliki ni dogovorjeno drugače, se  blago odpremi na stroške in tveganje naročnika. To velja tudi za primere dostave z vozili pooblaščenih dostavljavcev in razkladanja blaga z uporabo dvižne ploščadi in/ali viličarja v prostorih stranke. Odgovornost prodajalca za škodo, ki nastane pri razkladanju blaga je izključena. Naročeno blago se zavaruje izključno na pisno zahtevo in na stroške stranke.

V primeru dogovorjene dostave – CPT, se blago prevaža do mesta uporabe samo v kolikor je cesta ali prostor prejemnika prevozen za uporabljeno tovorno vozilo. Za zagotovitev ustreznega dovoza je odgovoren kupec.

Kupec na lastne stroške zagotovi osebje in pripomočke  za razkladanje.

V kolikor ni dogovorjeno drugače, prodajalec proda kupcu vse proizvode v originalnem pakiranju proizvajalca. Kakovost in oprema  ustrezata vsakokratno veljavnim zakonskim predpisom v Republiki Sloveniji.

Vračilo in odstranjevanje prazne embalaže ter odpadkov urejajo vsakokrat veljavna zakonska določila Republike Slovenije.

Nepoškodovane EURO palete so vračljive. V kolikor prejemnik palet teh ob prevzemu ne vrne prevozniku, se zaračunajo po veljavnem ceniku. Za kasneje vrnjene palete kupcu pripada dobropis.

3.1 Višja sila

Kot višja sila ali drugi neizogibni dogodki štejejo: vojna, mobilizacija, nemiri, teroristična dejanja, poplave, požar, stavke, embargo, sankcije, izklopi, nepravočasna ali nepravilna samooskrba v primeru neobstoječe zaloge, nepredvidljive motnje v proizvodnji proizvodov, motnje v delovanju zaradi epidemij (vključno pandemijami) in zaradi ukrepov za obvladovanje okužb (npr. zaprtje državnih meja, okvara prevoznih sredstev, prekinitev motornega prometa, zaprtje ali delno zaprtje naših poslovnih prostorov, razglasitev destinacije dostave kot tvegane ali podobne resne motnje.

V kolikor tovrstni dogodki nastopijo in onemogočijo izpolnitev zavezujočih dobavnih rokov, se prodajalec obvezuje kupca o tem nemudoma obvestiti.

Prodajalec je od trenutka, ko pride do neizogibnega dogodka višje sile, oproščen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti in vsakršne odškodninske odgovornosti. Če obvestilo ni opravljeno takoj, začne pogoj izjemoma veljati z  javno objavo izjemnega dogodka.

Če ovira traja dlje kot 30 dni, ima vsaka stranka pravico do odstopa od prodajnega dogovora.

3.2 Delna dostava

Prodajalec si pridržuje pravico do delnih dobav, v kolikor je to neobhodno, kupec pa jih je dolžan sprejeti brez uveljavljanja odškodninskih zahtevkov.

Delne dostave kupcu ne dajejo pravice preklica naročila.

3.3 Prehodna tveganja

Tveganje izgube teže, izgube prostornine, nesreče, zaplembe, požara, nenamernega uničenja, izgube itd. blaga preide na kupca z obvestilom, da je blago pripravljeno za prevzem.

Obvestilo o pripravljenosti za prevzem je enakovredno predaji pošiljke prevozniku ali odpremi blaga iz skladišča, ne glede na dogovor o pariteti.

3.4 Reklamacije

Manko količin in transportne poškodbe mora kupec pisno evidentirati ob fizičnem prevzemu blaga v navzočnosti dostavljavca, ki je obvezen sopodpisnik reklamacijskega zapisnika.

Rok za dostavo zapisnika prodajalcu je 1 delovni dan.

Reklamacije pakiranja, zunanje opreme in vsebine originalnih pakiranj mora kupec prijaviti prodajalcu s pisnim komisijskim zapisnikom v roku 15 dni od prejema blaga z navedbo: vzroka reklamacije, vrste reklamacije in njenih posledic, šarže in datuma proizvodnje (ali drugih identifikacijskih podatkov), za potrebe reševanja reklamacije zagotoviti vzorec blaga, na katerega se reklamacija nanaša in/ali vzorec blaga, katerega kakovost je zaradi domnevne reklamacije okrnjena.

Prodajalec si pridržuje pravico, v postopek obdelave reklamacije in njeno iz vrednotenje, vključiti proizvajalca ali pooblastitev drugih kompetentnih oseb in inštitucij.

V primeru potrjeno upravičene reklamacije lahko kupec zahteva znižanje kupne cene reklamiranega blaga, oziroma nadomestno pošiljko.

Odškodnina iz naziva reklamacije se kupcu prizna izključno v primeru, ko je bilo dokazano grobo kršenje zakonskih določil, namernost in malomarnost.

Pogajanje o napakah ne zadrži obveze celotnega plačila blaga v dogovorjenem roku.

4. Notranja kakovost, odstopanje volumnov, obveza prevzemnega pregleda in obveščanje o bapakah notranje kakovosti

Vsi organski proizvodi podlegajo nenehnim spremembam in degradaciji, mineralni/kemični pa imajo omejitve trajanja in pogojev skladiščenja.  Kjer je to zakonsko predvideno in smiselno, so pogoji skladiščenja in rokovanja podani na embalaži (etiketa z navodilom za uporabo).

Riziko za spremembe notranje kakovosti vsled neupoštevanja pogojev na embalaži ali napotkov v spremnih listinah s prevzemom blaga prevzema kupec, naknadne spremembe na blagu pa ne predstavljajo napake in ne opravičujejo reklamacij in znižanja cene.

Organske snovi v nekaterih izdelkih, zlasti zemlja, substrati, šota in komposti, so mikrobiološko živi. Na rast in širjenje vplivajo zunanji vplivi, kot so  svetloba, vlaga, temperatura in vsebujoča hranila.

Prisotnost avtohtonih mikroorganizmov zato ne predstavlja napake in ne opravičuje reklamacij in znižanja cene.

Določanje volumna organskih substratov podlega normi DIN-EN 12580 (določitev polnilnih količin zemlje in dodatkov). Zrahljana in pakirana zemlja, substrati in šota lahko zaradi transporta izgubljajo prostornino (se stisnejo).

Takšna izguba prostornine ne predstavlja napake in ne opravičuje reklamacij in znižanja cene.

Kupec mora blago ob prevzemu skrbno pregledati (vhodni pregled). O morebitnih najdenih napakah mora prodajalca nemudoma in celovito obvestiti v pisni obliki. To velja tudi za napake, odkrite naknadno, kljub skrbnemu vhodnemu pregledu. Če kupec napake ne prijavi, šteje, da je blago neoporečno.

V primeru ugotovljene napake mora kupec takoj prenehati z uporabo blaga. O domnevni napaki mora nemudoma obvestiti prodajalca in mu omogočiti pregled reklamiranega blaga. Hraniti mora rezervne vzorce. Na zahtevo mora prodajalcu ali njegovim pooblaščenim osebam dovoliti pregled in odvzem vzorcev na kraju samem.

V kolikor se reklamacija izkaže za neupravičeno, stroške pregleda napak, odvzema vzorcev in analiz, nosi kupec; sicer prodajalec.

Pogajanje o napakah ne zadrži obveze celotnega plačila blaga v dogovorjenem roku.

5. Garancija

Garancija vseh izjav prodajalca kot npr.: opisi delovanja, sklicevanja na standarde, sporazumi o kakovosti in v zvezi s trajanjem določene kakovosti (izjava o trajnosti), velja izključno takrat, ko je kot takšna pisno in izrecno označena.

Svetovanje in tehnične podatke o blagu prodajalec kupcu posreduje skladno z zadnjimi spoznanji in izkušnjami proizvajalca. Vsi podatki in navedbe o ustreznosti ter načinu uporabe blaga so neobvezujoči in prodajalec zanje ne prevzema nikakršne odgovornosti. Pri skladiščenju in uporabi blaga je kupec dolžan upoštevati zakonske predpise in druga veljavna določila, predvsem navedbe na etiketah in v navodilih za uporabo, ki blago spremljajo. Kjer je potrebno so teksti avtorizirani.

6. Cena in plačilo

 6.1 Cena

Prodajne cene določajo v času naročanja veljavni ceniki ali posamične ponudbe prodajalca, ki so neobvezujoče veljavni.

V kolikor je dobavni rok po sklenitvi prodajnega dogovora daljši od 15 delovnih dni, se prodajna cena zaradi sprememb okoliščin, pomembnih za njen izračun, lahko ustrezno zviša.

Če povišanje preseže 10 % predhodno dogovorjene cene in kupec zaradi tega od potrjenega naročila odstopa, je dolžan prodajalca o tej nameri pisno obvestiti v roku 24 ur od prejema obvestila o povišanju cene.

6.2 Plačilo

Osnova poravnave plačilnih obveznosti je valuta EURO.

Avansno plačilo se izvaja na osnovi predračuna prodajalca.

Dobavni rok začne teči z dnem prejema denarja na transakcijski račun prodajalca, oz. prejema potrjenega plačilnega naloga s strani kupca.

Plačilni rok  je, razen vnaprej dogovorjenih izjem, 30 dni brez pribitka cene.

Za pričetek plačilnega roka šteje datum odpreme blaga zaveden na dokumentu, ki blago spremlja.

Računi se posredujejo prednostno z elektronsko pošto ali na drug, med prodajalcem in kupcem dogovorjeni način.

V primeru zamud plačil, in če postanejo znane okoliščine, na podlagi katerih obstaja razlog za neplačilo, je prodajalec upravičen do varščine, za nove in neizvedene dobave blaga pa do predplačila.

S tovrstnimi plačili se prednostno pobotajo nezavarovane, sicer pa najstarejše terjatve. Če kupčeva plačilna zmogljivost ne zadostuje za poravnavo celotnega dolga, se  plačilo najprej pobota z obrestmi, nato stroški in odškodninskimi zahtevki in na koncu z glavnico.

Prodajalec ni dolžan sprejeti menic ali kompenzacijskih predlogov; v kolikor jih kljub temu sprejme, vse s tem nastale stroške nosi kupec. Kupec lahko pobota le nesporne ali pravnomočno uveljavljene terjatve.

Če kupec zamuja s plačilom, je prodajalec upravičen do zakonskih zamudnih obresti.

V primeru zamude pri plačilu lahko prodajalec opomin zaračuna v višini 10 EUR.

Vozniki in terensko osebje niso pooblaščeni za sprejemanje plačil in drugih prejemkov brez pisnega dovoljenja prodajalca.

7. Lastninski pridržek

Blago, ki ga je prodajalec dobavil kupcu, ostane last prodajalca do polnega plačila kupnine, vključno z vsemi spremljajočimi stroški.

V primeru zamud s plačilom ali sumu na nezmožnost plačila terjatev je kupec na zahtevo prodajalca nemudoma dolžan posredovati vse podatke o lokaciji, stanju in količini blaga, ki je še v lasti prodajalca. Kupec pridržanega blaga, ki je v lasti prodajalca, ne sme več uporabljati, prodati, zastaviti ali prenesti kot varščino. Kupec je s pridržanim blagom je dolžan ravnati skrbno in blago zavarovati na lastne stroške.

V kolikor je kupec pridržano blago v času poziva že zmešal z blagom, ki ni last prodajalca, velja dogovor, da prodajalcu pripada solastništvo na novi mešanici, oziroma drugih izdelkih ali premoženju kupca v višini terjatve.

8. Sodna pristojnost

Prodajalec in kupec se obvezujeta vse nesporazume reševati po mirni poti, v primeru, ko to ni mogoče, pa je za reševanje sporov pristojno Okrožno sodišče v Celju.

V Celju, januar 2024